Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Libereckého kraje

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu je specializovaným pracovištěm oddělení odborných muzejních činností, které bylo schváleno na základě plnění vládního usnesení ze dne 11. června 2003 č. 571 ke „Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice”. Hlavním cílem koncepce je ochrana hodnot vytvářených po celá staletí našimi předky a tvořících základ naší kulturní identity. Soubor ochranných opatření shrnuje konkrétní úkoly směřující k identifikaci, dokumentaci, ochraně, prezentaci a šíření poznatků dosud existujících projevů tradiční lidové kultury a její předávání dalším generacím. Tímto konkrétním opatřením vláda vyjádřila svůj zájem o ochranu tradičních hodnot hmotného i nehmotného kulturního dědictví České republiky. Usnesením Rady Libereckého kraje č. 834/04/RK bylo pověřeno výkonem funkce odborného regionálního pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu v Libereckém kraji Muzeum českého ráje v Turnově.

S přihlédnutím k regionálním specifikám se toto pracoviště zabývá zejména těmito činnostmi:

 • informační, školící a metodická činnost pro ostatní odborná pracoviště (zejména muzea) a spolupracující neziskové organizace v kraji v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu,
 • dokumentace tradiční lidové kultury a koordinace jejího provádění na území celého kraje,
 • spolupráce při identifikaci a zpracování záznamů o projevech tradiční lidové kultury, shromažďování dokladů o mimořádně hodnotných a jedinečných projevech tradiční lidové kultury v kraji,
 • shromažďování a zpracovávání informací o úspěšných postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury; prezentace těchto postupů,
 • vytváření a aktualizace vlastních specializovaných databází,
 • aktivní spolupráce s NÚLK na vytváření databází na celostátní úrovni (zejména v rámci lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz)
 • poskytování metodické pomoci samosprávám obcí v rámci kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu,
 • zpracování nominací prvků k zápisu do krajského soupisu nemateriálního kulturního dědictví a do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR,
 • zpracování nominací na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel a na udělení krajských ocenění pro řemeslníky
 • poskytování informací veřejnosti,
 • popularizace a prezentace projevů tradiční lidové kultury formou výstav a publikací, spolupráce na tomto úkolu s dalšími institucemi v kraji,
 • spolupráce s NÚLK v záležitostech péče o tradiční lidovou kulturu,
 • sdílení zkušeností v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu s ostatními regionálními odbornými pracovišti, NÚLK a Ministerstvem kultury v rámci společných pravidelných porad
 • spolupráce s Etnografickou komisí Asociace muzeí a galerií ČR a dalšími nestátními institucemi působícími v tomto oboru,
 • zpracování a předkládání vlastních projektů v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu do výběrových dotačních řízení Ministerstva kultury, popř. dalších grantových programů,
 • spolupráce se studenty při výběru námětů a zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací v oblasti péče o TLK.

Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu ČR

Krátký text .......

Kulturní dědictví

Krátký text .......

Projekty regionálního pracoviště

Krátký text .......