Etnografické oddělení

PhDr. Vladimíra Jakouběová

  • etnolog, specializace lidové stavitelství, zvykosloví, lidová strava, tradiční lidová řemesla v oblasti Českého ráje a Pojizeří
  • členka Národní rady pro lidovou kulturu MKČR
  • členka hlavního výboru České národopisné společnosti
  • členka komise pro etnologii a lidové stavitelství Asociace muzeí a galerií ČR

Mgr. Michaela Havelková

  • dokumentátor, etnograf

dlouhodobé projekty

  • výzkum lidového stavitelství v oblasti Českého ráje a Pojizeří
  • dotazníkový výzkum v rámci projektu Koncepce tradiční lidové kultury
  • výzkum tradičních lidových obyčejů
  • prezentace tradiční rukodělné výrob
  • výzkum tradiční lidové stravy

profil sbírky

Jádro etnologických sbírek muzea tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po druhé světové válce. Většina těchto předmětů byla získána jednak terénní sběratelskou činností vlastivědných a později odborných muzejních pracovníků, jednak darem od turnovských občanů i z obcí v okolí. Tyto dary patří v posledních letech k významným akvizicím muzea. Vznikla tak hodnotná kolekce předmětů dokládající vybavení domácnosti a hospodářství v regionu Pojizeří. Do muzejních sbírek se dostaly také předměty, které ztratily svou funkčnost v souvislosti s kolektivizací venkova a které by jinak dožily ve svém původním prostředí, pokud by nadále sloužily k soukromému zemědělskému hospodaření. Jsou to především nejrůznější typy zemědělského nářadí, nádobí a náčiní včetně nádob používaných na otevřeném ohništi, zásobnice, přepravní nádoby a další drobný inventář venkovské domácnosti. Sbírka předmětů vztahujících se k vlastní zemědělské činnosti představuje soubor, který již není možné mnoho rozšiřovat (nedostatečná kapacita depozitářů), a to přesto, že muzeum zvláště v posledních letech dostává řadu nabídek. Významnou součást etnologických sbírek tvoří mobiliář venkovského domu, převážně z 19. století. Malované a vykládané truhly, skříně, misníky, police, stoly, židle a další předměty spolu s bytovými doplňky a textilem dávají představu o životě našich předků. Značně rozsáhlý je také fond oděvních textilií, i když tradiční krojové celky jsou v něm zastoupeny jen v několika exemplářích. Převahu tohoto fondu tvoří jednotlivé oděvní součástky. Početnou sbírku představují předměty z oblasti tzv. duchovní kultury, zejména domácí a výklenkové plastiky světců, podmalby na skle s obdobnou tématikou, kramářské a devoční tisky a v neposlední řadě také betlémy.

Sbírkové předměty tohoto oddělení představují velkou škálu nejrozmanitějších předmětů dokládajících život venkovských vrstev především v oblasti Českého ráje a Pojizeří. Pro muzeum byly získány jak terénními sběry a dary, v omezené míře také nákupy. V současné době čítají téměř více jak 5000 inv. čísel, pod kterými je zařazeno více jak 7.000 předmětů. Práce oddělení etnologie však není spojena pouze se správou sbírkových fondů. Od 80. let se je řada aktivit spojena s výzkumnou činností a s prací v terénu. Tyto aktivity vyústily ve velký projekt, který je spojen s programem Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Muzeum Českého ráje v Turnově tak navázalo na výzkumy v terénu, které probíhají od roku 1986. Výstupem jsou kromě stálé expozice Národopis středního Pojizeří v budově muzea a Expozice podomácké výroby a lidového interiéru na Dlaskově statku tematické výstavy zaměřené na projevy tradiční hmotné i duchovní lidové kultury.

K prezentaci výročních a rodinných obřadů využívá muzeum areál Dlaskova statku v Dolánkách. Od roku 1986 zde proběhlo více jak 90 pořadů, díky jimž se podařilo zmapovat současnou situaci v oblasti lidové kultury v regionu (lidová hudba, tance, obyčeje) a rukodělné výroby a také si ověřit velký zájem veřejnosti o tuto sféru. Jedná se o dlouhodobý projekt, který si klade za cíl umožnit návštěvníkům ucelenou představu o hmotných, duchovních i sociálních projevech lidové kultury v oblasti středního Pojizeří. Cílem pořadů je setkání řemeslníků a hudebních, tanečních a divadelních souborů. Vstupné je nastaveno tak, aby pouze krylo nezbytné výdaje a umožnilo návštěvu co nejširší veřejnosti. Z pořadů se postupně vyvinuly významné akce turistické sezóny v regionu, zajímavé pro všechny věkové skupiny místního obyvatelstva, ale i pro návštěvníky z řad našich a zahraničních turistů. Atraktivní podívaná na práci mistrů uměleckého řemesla a hodnotná kulturní vystoupení jsou cenným příspěvkem v každoroční kulturní nabídce regionu.