Historie

Muzeum Českého ráje v Turnově patří k nejstarším muzeím regionálního typu v České republice. Počátky sbírkotvorné činnosti byly zaměřeny na archeologii, historii a národopis. Tyto sbírkové fondy postupně vytvořily platformu budoucího regionálního vlastivědného pracoviště. Předpoklady pro dnešní specializaci turnovského muzea na dokumentaci a prezentaci nalezišť drahých kamenů a historii kamenářství a šperkařství vytvořily ve 30. letech sbírky geologie, mineralogie, sbírky drahých kamenů a zlatnických výrobků. V těchto oborech dnes vlastní muzeum sbírkové fondy evropského rozměru a tomu odpovídající expozice.

K rozšiřování specializovaných sbírkových oborů přispívají současné aktivity muzea např. spolupráce s uměleckými školami, pořádání mezinárodních šperkařských sympozií orientovaných na rozvoj styků se soudobou světovou tvorbou, mezinárodní vědecké konference, zahraniční expedice, výstavy u nás i v zahraničí. Tímto programem Muzeum Českého ráje míří nejen za hranice regionu, ale i za hranice České republiky. Pro rozvoj muzea je stejně významné i zajištění archeologické památkové péče v regionu Českého ráje a Pojizeří a zajištění dokumentace a prezentace tradiční lidové kultury v souladu s Koncepcí účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. V posledních letech patří turnovské muzeum také mezi hlavní organizátory a pořadatele slavností, přehlídek, koncertů a dalších pořadů ve městě i v regionu.

Muzeum bylo založeno v roce 1886. Základem sbírek se staly historické exponáty, cechovní a umělecké památky, archeologické nálezy a fondy městského archivu. Stálé expozice mineralogie, historie, turnovského kamenářství a národopisu byly zpřístupněny návštěvníkům v roce 1963. Tím se výrazně zvýšil zájem o muzeum a vzrostla jeho návštěvnost. V roce 1966 získalo muzeum statut okresního muzea. V tomto roce také převzalo do správy Dlaskův statek v Dolánkách. Po dokončení nutných oprav zde byla otevřena expozice v přízemí obytné budovy. K obohacení výstavní činnosti přispěla významně výstavba galerie v roce 1974 a instalace obrazu Mikoláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou. Galerie slouží nejen jako výstavní sál, ale zároveň jako sál přednáškový a kulturně společenský.

V 80. a 90. letech došlo k podstatnému rozšíření a novému pojetí stálých expozic muzea i Dlaskova statku v Dolánkách. Muzeum zvýšilo počet odborných pracovníků, což znamenalo výrazný posun ve zpracování sbírkových fondů a v prezentaci sbírek. V roce 1992 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy bývalé věznice, která vytvořila podmínky pro vhodné uložení sbírkových předmětů. Kromě stálé péče o sbírkové fondy, evidence, odborného vyhodnocení a konzervování sbírek pořádá muzeum ročně kolem 30 výstav, vyvíjí vlastní vědeckovýzkumnou a publikační činnost, pořádá odborné konference a semináře, mezinárodní symposia šperkařů, řezbářů, poskytuje široké badatelské odborné služby pro veřejnost, neposlední řadě organizuje bohatou kulturní činnost regionu. Muzeum se zaměřuje se na spolupráci s odbornými institucemi u nás i v zahraničí. Předpokladem spolupráce jsou zejména specializované obory a sbírky drahých kamenů ze světových a českých nalezišť, kolekce historických granátových šperků a kolekce současného autorského šperku, získaná z mezinárodních šperkařských symposií.

Tyto sbírky umožňují spolupráci s celou řadou zahraničních institucí i s jednotlivci. Jejich výsledkem byly například výstavy šperků ze symposií v Holandsku, Spojených státech amerických, nebo výstava V záři českého granátu v rámci festivalu Europalia 1998 v Bruselu. V roce 2001 obdrželo MČR Turnov Výroční cenu kultury města Turnova a bylo nominováno na mezinárodní cenu v soutěži EMYA – Evropské muzejní fórum v italské Pise.

Od roku 2004 je zřizovatelem dnes již regionálního Muzea Českého ráje Liberecký kraj.