ČESKOSLOVENSKO, LÉTA NADĚJÍ A ZTRÁT

Výročí vzniku ČSR bychom rádi připomněli výstavou reflexí zrodu a následných tří dramatických desetiletí existence státu (států) Čechů a Slováků v tradičních uměleckořemeslných oborech regionů Turnovska a Železnobrodska, tedy ve skle, šperku, stříbrnictví a glyptice z let 1918-48. Výstava se bude opírat o produkci odborných škol v Turnově a Železném Brodě i práce výtvarníků s těmito školami spojených, které v té době znamenaly ve svých oborech československou a středoevropskou špičku.

Vznik republiky a jejích prvních 30 let  (do r. 1948) chceme dokumentovat na uměleckém řemesle v oborech charakteristických pro náš region – sklo, šperk, glyptika, stříbrnictví, tak aby to nebyla jen prvoplánová přehlídka vlasteneckých motivů (avšak i čeští lvi a legionáři tam budou), ale špičkové výtvory dokládající vznik fenoménů železnobrodského skla a turnovského šperku s rytými kameny nebo domácími podkrkonošskými acháty a jaspisy, stylové proměny v dobovém umění a uměleckém řemesle od pozdní secese k art-déco, funkcionalismu a lyrismu, typické krajinářské a figurální motivy např. z venkovského života v  Českém ráji (ty zejména v rytém skle). Výstava popisuje danou dobu – nadšení, naděje, ale i frustrace třeba z hospodářské krize nebo okupace. Využijeme jak našich vlastních sbírek, tak školních prací.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v neděli 28. 10. od 16.00 hod.
Klenotnice muzea / Výstava končí 30. 12. 2018.