Rekonstrukce mlatu na Dlaskově statku (duben 2020)