Za historií kutnohorského dolování

Mineralogická expedice

Odjezd: 3. června v sobotu 7.30 od Muzea Českého ráje v Turnově
Návrat: v pozdně odpoledních až večerních hodinách zpět k muzeu Českého ráje v Turnově
Finanční náklady: mikrobus: 300 Kč/osoba; štola sv. Jiří, vstupné: 70 Kč, snížené vstupné: 40 Kč; Chrám sv. Barbory, vstupné: 60 Kč.
Vybavení: pevná obuv, vhodné oblečení (dle počasí, možnost ušpinění), svačina a pití na celý den (na oběd nepůjdeme), kdo má kladivo a majzlík, batůžek a noviny na vzorky, dobrá nálada
V Kutné Hoře navštívíme středověkou štolu sv. Jiří na Oselském pásmu, která je součástí báňsko-historické expozice Českého muzea stříbra. Štola byla objevena v r. 1967 při hydrogeologickém průzkumu a délka její zpřístupněné části je cca 280 m. Chodby ve štole jsou poměrně úzké – vysekané želízkem a mlátkem. Ve městě ještě navštívíme chrám sv. Barbory, klenot pozdní gotiky, který je spolu s dalšími památkami Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti svých tvůrců.
Poté přejedeme do údolí Vrchlice, kde navštívíme hned několik lokalit. V bývalém lomu Práchovna byla v srpnu 2014 otevřena nová venkovní geologická expozice. S využitím bloků ukázkových typů hornin z Kutnohorska, Kolínska a Chrudimska a tematicky členěných panelů je pro návštěvníky připraveno setkání s geologickou podstatou širšího okolí Kutné Hory. V samotném údolí navštívíme struskové haldy, které byly ukládány v bezprostřední blízkosti stříbrné huti. Hutě v údolí Vrchlice byly v činnosti od 15. století do konce 18. století. Přes částečnou aplanaci jsou haldy, obsahující odhadem kolem 400 tisíc tun strusek, svědectvím o obrovském rozsahu středověké hutnické činnosti.
Ke klasickým v minulosti bohatým kutnohorským lokalitám patřil lom před Vrbovým mlýnem nacházející se v sousedství struskových hald. Na trhlinách zdejších rul zkusíme objevit minerály alpských žil, především drobné krystaly anatasu, doprovázené vzácnějším brookitem. Ve vlastním údolí Vrchlice se nalézá poměrně značné množství, zejména průzkumných štol. My zavítáme na haldy u štoly sv. Antonína Paduánského, které dnes patří mezi nejvýznamnější mineralogické lokality kutnohorského revíru. Práce sledovaly žílu s vysokým obsahem antimonových a stříbrných rud. Ve štole i na jejím odvalu se můžeme seznámit nejen s typickými žilnými minerály, ale při troše štěstí objevíme i vzácnější stříbrné rudy. Poté přejedeme do severní části revíru (Kaňk), kde navštívíme areál bývalého závodu RD Kutná Hora. Zde se nachází důl Turkaňk, z kterého se čerpají důlní vody upravované ve vybudované čističce na uživatelskou kvalitu. Pod závodem navštívíme ještě velkou propadlinu, která vznikla propadnutím dobývek v roce 1969.  Ve východní stěně propadliny se nacházejí chodbičky starého dolu o délce cca 100 m, které náleží k nejstarší fázi kutnohorského dolování.
Exkurzi završíme v obci Kaňk, kde navštívíme staré haldy po těžbě kyzových rud, které jsou zajímavé výskytem vzácných minerálů arsenu. Poslední dva roky vzbuzují haldy na Kaňku mnoho diskusí, protože u nich dochází k odkrývání půdy ať již erozí či cíleným rozhrabáváním sběrateli. Doufejme, že díky včasnému zákroku odborníků nedojde k úplnému rozvezení hald, jak bylo prve zamýšleno.
Na konci dubna se uskutečnila první z řady exkurzí, které jsem pro vás přichystal. Exkurze jsou připraveny čtyři – dvě po zajímavostech a lokalitách Českého ráje a dvě jsou naplánované mimo region – jedna za granáty do Českého středohoří, a druhá za historií kutnohorského dolování. Pro zájemce se v červnu uskuteční ještě bonusová, čistě sběratelská exkurze vlastními auty na zeolity do Českého středohoří.
Všechny exkurze budou o víkendu s výjimkou exkurze Po stopách „českého granátu“, která se uskuteční v pátek. Všechny exkurze jsou ale bez výjimky celodenní. Výlety v Českém ráji se uskuteční pomocí hromadné dopravy (autobusy, vlaky) a především pěšky. Na obě exkurze mimo region Českého ráje vyrazíme pomocí objednaného mikrobusu. Z toho vyplývá, že na tyto exkurze bude potřeba zaplatit poplatek za náklady na mikrobus (viz níže), další náklady budou už jen za vstupy do muzea. Přihlásit se na exkurzi můžete na moji e-mailové adrese: bubal@muzeum-turnov.cz, ve výjimečných případech pokud nevlastníte e-mailovou adresu na telefonním čísle: 778 779 917 nebo osobně na pokladně muzea. Exkurze jsou omezené limitem 20 účastníků a při přihlašování bude rozhodovat pořadí. V případech, že by se mikrobus nenaplnil nebo za výrazně nepříznivého počasí, může dojít ke změně nebo ke zrušení exkurze. Přihlašovat se lze od začátku na všechny termíny. Přihlášeným účastníkům podám informace ke každé konkrétní exkurzi na e-mailové adresy nebo podle dohody v dostatečném časovém odstupu před exkurzí. Apeluji na každého zájemce, aby u pěších výletů po Českém ráji zvážil své síly a přihlásil se na ně podle svého uvážení (zase se nejedná o pochody, které by průměrně zdatný člověk nezvládl). Prosím, abyste brali přihlašování na exkurze závazně.