SCÉNICKÉ OZVĚNY, Slavnostní zahájení výstavy

Jsme rádi, že Muzeum Českého ráje města Turnov se rozhodlo uspořádat výstavu skupiny výtvarníků, kteří mají vztah k scénickému výtvarnictví a k jeho spojení s příbuznými obory výtvarné tvorby. Scénická práce, jejíž dokumentaci vidíte na celkovém uspořádání současné expozice, je výrazem výtvarného doprovodu dramatických děl formou prostorového vyjádření.

Tak jako symbolem divadla zůstávají stále antické masky dramatu, komedie a tragédie, svůj původ si ponechávají i dva typy scénického uspořádání. Tyto typy scénického prostoru provázejí celou historii divadla a je jen rozdílné, jak se k němu v jednotlivých časových údobích přistupuje a jak je řešen prostor jeviště. Tradiční divadlo  bylo představováno dvěma formami prostorového provedení, divadlem lidovým, předváděným na tržištích, náměstích a na veřejných prostranstvích a divadlem dvorským, hraném v uzavřených sálech zámků a na místech širší veřejnosti nepřístupných. Postupem času tento typ divadla naprosto převážil a dnes představuje široce přístupnou formu scénického tvaru. Současný názor upřednostňuje prostorové členění scény podle režijního záměru, jak má předváděné drama na publikum působit. Výtvarné řešení se oprošťuje od zbytečných detailů a soustředí se na podstatný jednotící akcent. 

Společná výstava výtvarníků, jejichž práce je motivována dramatem, vydává svědectví o tom, jakým způsobem se může vyvíjet současná výtvarná scéna. Čím dál víc profesionálů, pracujících ve výtvarné oblasti, je ve své tvorbě přitahováno scénografií, ať v malířském, grafickém či sochařském projevu, například performancemi a výstavními instalacemi.

Naše společné setkání sbližuje profesionální výtvarníky různých generací. Spojuje vystavující starší generace, mající zkušenosti více než čtyřicetileté praxe v oboru a scénických řešení, na nichž se podíleli převážně v divadlech a televizi s účastníky mladší generace.

Vystavují i malíři a grafici, kteří se pohybují v divadelním prostředí a sochaři, kteří svojí prostorovou tvorbou vyjadřují vztah k dramatickému umění. Expozice je nazvána Scénické ozvěny proto, že na ní vystavují ti, jimž je scénografický přístup blízký. Dává účastníkům možnost vzájemné konfrontace v dílech, jež značí profesní spojitost.                                                     
MgA. Jan Hlavatý

katalog_Stránka_1 katalog_Stránka_2

pozv