KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY „V srdci Hedvábné stezky" PhDr. Tereza Hejzlarová

Komentovaná prohlídka výstavy „V srdci Hedvábné stezky“ se zaměřením na Uzbekistán, jeho historii a obyvatelstvo – vedená PhDr. Terezou Hejzlarovou, Ph.D. (Ústav etnologie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Čtvrtek 20. listopadu 2014 od 17.00 hod.
Oblast Střední Asie, která je v současném politicko-geografickém významu chápána jako území pěti postsovětských států – Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a částečně Kazachstánu, prošla velmi pestrým historickým vývojem, během něhož vstřebávala impulzy různých kulturních vlivů a vytvořila si tak podmínky pro vznik svébytného výtvarného projevu. Umělecký vývoj oblasti si do určité míry udržuje kontinuitu z minulých dob až do současnosti, jež je patrná v tradičních uměleckořemeslných odvětvích. Mezi nejvýznamnější bezpochyby patří textilní tvorba zahrnující mimo jiné výrobu koberců, plstí, tkanin a výšivek, umělecké zpracování kovu prezentující se především tvorbou šperků a v neposlední řadě také výroba keramiky.
Pro území Střední Asie bylo typické soužití dvou kultur, odlišujících se způsobem života. V úrodných oázách žilo usedlé obyvatelstvo věnující se převážně zemědělství, kdežto rozsáhlé stepi, pouště a polopouště obývali kočovní pastevci, kteří chovali obrovská stáda zvířat, především koní a ovcí.
Za jednu z nejvýznamnějších etap z hlediska ještě kvalitní uměleckořemeslné produkce lze považovat období od druhé poloviny 19. do počátku 20. století. Návštěvníkům výstavy budou představeny sbírkové předměty právě z uvedeného období, a to nejen z hlediska používaného materiálu, technologie zpracování, ale také jakou roli hrály uměleckořemeslné výrobky v každodenním životě nejen v minulosti, ale též v současnosti.